BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Başkent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi

Bireysel yaratıcılık ve yeteneği barındırarak fikri mülkiyete dayalı biçimde istihdam yaratan yaratıcı endüstriler, başlangıçta işletme ve ekonomi alan yazınında geniş yer tutarken, teknolojik gelişmeler, yöndeşme ve endüstrilerin kesişmesi gibi süreçler sonucunda yaratıcılık ve yenilikçilik kavramlarının medya, sanat, kültür bağlamında farklı bakış açıları ve disiplinlerle çalışılması ihtiyacı zorunluluk haline getirmiştir.

Bu proje, Başkent Üniversitesi akademik ve idari birimlerinde yaratıcılık ve yenilik kavramlarına ilişkin yaklaşımların ve farklı bakış açılarının ortaya çıkarılması; buna ilişkin bir anlam haritasının oluşturulmasını konu edinmektedir. Buna bağlı olarak proje ile Başkent Üniversitesi kapsamında yaratıcı endüstriler alanına ilişkin destek ve altyapıya katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yaratıcı endüstriler, yaratıcılık ve yenilik kavramları bu proje kapsamında üçüncü nesil üniversite kavrayışı içerisinde ele alınmaktadır. Bu araştırmanın Başkent Üniversitesi özelinde yürütülmesi, akademik bilgi üretiminin yanı sıra yenilik ve yaratıcılık kavramlarının nitel araştırma yaklaşımıyla ele alınması yoluyla girişimci ve yenilikçi üniversite endeks çalışmalarının metodolojik temellerine ve pratik uygulamasına özgün katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, projenin Başkent Üniversitesindeki paydaşların yenilik ve yaratıcılık kavramlarına yönelik örtük bilgisini ve bu kavramlara ilişkin anlamlandırma pratiklerini ortaya çıkararak Üniversitenin stratejik hedeflerinin gerçekçi eylemlere dönüşmesi adına gereken bilgi birikimine de katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca, proje modelinin farklı kurumlara uyarlanması ile araştırmanın yaygınlaştırılarak yeni araştırmalara Başkent Üniversitesi olarak öncülük edilmesi umulmaktadır.

Projenin temel amacı Başkent Üniversitesi Stratejik Planındaki üçüncü nesil üniversite hedefine dönük potansiyeli desteklemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için;

Başkent Üniversitesi yaratıcılık topoğrafyasını belirlemek,

Araştırmacı topluluğunun yenilik ve yaratıcılık kavramlarına ilişkin anlamlandırma pratiklerini ve örüntüleri ortaya çıkarmak,

Başkent Üniversitesi özelinde yenilik ve yaratıcılık üzerine akademik topluluğun deneyimlerini ortaya çıkarmak,

Başkent Üniversitesi bünyesindeki akademik birimlerinin yenilik ve yaratıcılık kavramlarına yaklaşımlarını, disipliner formasyonların etkisini incelemek ve bunlar ışığında multidisipliner çalışma imkânlarına ilişkin çıkarımlarda ve önerilerde bulunmak,

Gündelik hayatın farklı pratiklerinde yaratıcılık ve yenilikçilik hedeflerini destekleyen / engelleyen temaları ortaya çıkarmak,

Başkent Üniversitesi Yaratıcı ve Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezine ilişkin bakış açılarını, beklenti ve olası işbirliği olanakları ortaya çıkarmak,

Uluslararası alanda Yaratıcı Endüstriler veya Kültür Endüstrileri alanında uzmanlaşmış kurum ve kuruluşların yapılanmasını incelemek, araştırma sonuçları üzerine konu uzmanları ile derinlemesine görüşmeler yapmak, işbirliği imkânlarını değerlendirmek ve deneyim paylaşmak,

Araştırma çıktılarının ulusal ve uluslararası akademik topluluk ile paylaşmak, yenilik ve yaratıcılık kavramlarına ilişkin alan yazına katkı sağlamak,

Türkiye’de bu konuya ilişkin yapılacak çalışmalara yol göstermek ve yeni çalışma alanlarına işaret etmek belirlenen diğer amaçlardır.

Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde ve Başkent Üniversitesi 2016-2023 Stratejik Planında yer alan üçüncü nesil girişimci ve yenilikçi üniversite hedefine ulaşmak için atılan stratejik adımlar üniversite ikliminde yaratıcılık ve yenilik kavramlarının öneminin anlaşılmasını da gerekli kılıyor.

Kalkınma Bakanlığı, TUBİTAK ve Avrupa Birliği Horizon 2020 kaynaklı projelerde yaratıcılık kapasitesinin geliştirilmesi konusuna artan düzeyde önem veriliyor. Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulması ile bu bağlamda önemli bir adım atıldı.

Türkiye’de içinde bulunduğumuz yıllarda yaygınlaşmaya başlayan yaratıcı endüstriler düşüncesinin bağımsız ve kendi kendine yeten bireyler yetiştirme amacıyla eğitime yöneleceği iddia edilebilir. Bu iddianın gerçekleşmesi durumda yükseköğretimin kültürel ve yaratıcı endüstriler üzerine tartışmaların odağına yerleşmesi kaçınılmaz hale gelecektir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde artık iyice işlevselliğini yitirmiş bulunan geleneksel bazı eğitim alanlarının çok daha etkili bir eğitim modeline sahip olabilecekleri düşünülmektedir. Başkent Üniversitesi çeşitli fakültelerindeki bölümleri ve sahip olduğu olanaklarla bu yeni üniversite vizyonuna geçiş girişimlerini sınamak açısından oldukça elverişli bir ortama sahip bulunmaktadır.

Bu bağlamda multidisipliner çalışmaların gerçekleşmesi ve üniversite girişimci kapasitesine etki edecek yaratıcı etkileşimlerin üretilmesi bu araştırmanın ilgi alanındaki önemli bir konu başlığı haline gelmektedir. Bu proje ile yenilik ve yaratıcılık kavramlarının bağlamsal analizi gerçekleştirilerek Başkent Üniversitesi özelinde söz konusu küresel değişimlerin yakalanması için mevcut potansiyelin belirlenmesine katkı yapılacağı değerlendirilmektedir.ent Üniversitesi Yaratıcılık Ekosistemi