Yönetmelik

6 Kasım 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29880
YÖNETMELİK
Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YARATICI KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanına, amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin danışma kurulunu,

b) Merkez: Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası açılardan kültürel ve yaratıcı endüstrilerin ve bağlantılı alanların sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarını geliştirmek,

b) Ulusal ve uluslararası açılardan sinema, televizyon radyo, basın yayın, reklam, tasarım mimari, moda tasarımı, sanat, müzik, performans sanatları, el sanatları, interaktif eğlence yazılımları, yazılımlar, turizm ve rekreasyon ve ilgili alanların sorunlarını tespit etmek, bu sorunların çözüm yollarını geliştirmek,

c) Sinema, televizyon radyo, basın yayın, reklam, tasarım mimari, moda tasarımı, sanat, müzik, performans sanatları, el sanatları, interaktif eğlence yazılımları, yazılımlar, turizm ve rekreasyon bilimindeki ve bağlantılı alanlardaki gelişmeleri ve güncel tartışmaları takip etmek,

ç) Avrupa Birliği ile işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile öğretiye ve uygulamaya dönük olarak çalışma ve etkinlikler yürütmek, eğitim, öğretim ve araştırma fonlarından yararlanmak,

d) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Kamu yararını esas alarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek,

f) Sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek uygulamaya koymak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Sinema, televizyon radyo, basın yayın, reklam, tasarım mimari, moda tasarımı, sanat, müzik, performans sanatları, el sanatları, interaktif eğlence yazılımları, yazılımlar, turizm ve rekreasyon ve ilgili alanlarda, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, bilimsel toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak,

b) Sinema, televizyon radyo, basın yayın, reklam, tasarım mimari, moda tasarımı, sanat, müzik, performans sanatları, el sanatları, interaktif eğlence yazılımları, yazılımlar, turizm ve rekreasyon ve ilgili alanlara ilişkin konularda yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

c) Merkezin amaçlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

ç) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli donanımı temin etmek, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak,

d) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda kurum, kuruluş ve uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak,

e) Bu alanda faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluş personeline yönelik düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,

f) Üniversite bünyesindeki fakülte ve bölümlerle ve gerekli görüldüğü takdirde diğer üniversitelerle ortak çalışmalar yürütmek,

g) İhtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulunun uygun gördüğü özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

ğ) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli görülen diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu,

d) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin İletişim, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Konservatuvar ve Ticari Bilimler Fakültelerinin çalışma alanlarında uzmanlaşmış öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanır. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

b) Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet plan, program ve bütçesini hazırlamak,

ç) Rektör tarafından onaylanan plan, program ve bütçe ile Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

f) Merkezin personel ve sair ihtiyaçlarını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak,

g) Projelerin yürütülmesinde ihtiyaç olduğunda Danışma Kurulu oluşturulmasını, süresini ve üye sayısını Yönetim Kuruluna önermek,

ğ) Proje gruplarının çalışma ekiplerini oluşturmak.

Müdür Yardımcısı ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün önerisi üzerine, sinema, televizyon radyo, basın yayın, reklam, tasarım mimari, moda tasarımı, sanat, müzik, performans sanatları, el sanatları, interaktif eğlence yazılımları, yazılımlar, turizm ve rekreasyon biliminin çalışma alanlarında uzmanlaşmış Üniversite öğretim üyeleri arasından biri Yönetim Kurulu tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulunun Başkanı, Müdürün önerisiyle, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün teklifiyle Rektör tarafından Merkezin amaçlarını sağlamaya elverişli alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri arasından atanan dört kişiden teşekkül eder. Yönetim Kurulunda aynı temel alanda faaliyet gösteren en fazla üç öğretim üyesi bulunur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da boşalan veya kesintisiz altı aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere, aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

b) Müdür tarafından sunulan Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak,

c) Merkeze gelen proje, danışmanlık ve iş tekliflerini incelemek ve değerlendirmek,

ç) Merkez tarafından verilecek katılım belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları ile gerekli düzenlemeler ve görevlendirmeleri Rektörlüğün onayına sunulmak üzere karara bağlamak,

d) Merkez birimlerinin ve proje gruplarının çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliğin artırılması, yeni görüşlerin çalışmalara kazandırılması, Merkezin ihtiyaç duyduğu konularda hizmetlerinden yararlanılması amacıyla en çok on kişiden oluşur. Müdür ve Müdür Yardımcısı Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin faaliyet alanına ilişkin konularda uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla seçilir. Bu üyeler; Üniversite personeli içinden ya da ihtiyaç halinde, gönüllülük esasına göre, Üniversite bünyesi dışında faaliyet gösteren kimseler arasından seçilerek görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Gerektiğinde üyelerin görev süresi uzatılabilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır, toplantılara Müdür başkanlık eder.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 13 – (1) Gerek duyulması halinde araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek, proje üretmek ve yön vermek, iç ve dış ilişkileri koordine etmek, eğitim çalışmalarını yürütmek ve Merkezin çalışma alanlarına yönelik diğer ihtiyaçları karşılamak üzere, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla, çeşitli Merkez birimleri ve proje grupları kurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.